fbpx

บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด (“มาสด้า ชุนหลี ”) ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาสด้า ชุนหลี  โดยมาสด้า ชุนหลี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการให้บริการจากมาสด้า ชุนหลี ตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้  อนึ่ง มาสด้า ชุนหลี มิได้มีนโยบายดำเนินการเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ลูกค้ามิได้รับทราบ

ด้วยมาสด้า ชุนหลี ตระหนักดีว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว มาสด้า ชุนหลี จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้มาสด้า ชุนหลี จึงได้พัฒนามาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในองค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย” หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์มาสด้า ชุนหลี  (www.mazdachunlee.com) รถยนต์มาสด้า ทุกรุ่น การให้บริการ และการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์มาสด้า รวมถึงการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันมีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรืออาจมีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์มาสด้า  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่มาสด้า ชุนหลี เก็บรวบรวม

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล* ของลูกค้ามาสด้า ชุนหลี  ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลตามบัตรประชาชน และ/หรือ ข้อมูลตามใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง อาชีพ ข้อมูลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ช่วง (Range) รายได้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

1.2. ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับรถยนต์มาสด้า
1.3. ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่มาสด้า ชุนหลี ได้รับมาโดยทางการค้า
1.4. ข้อมูลอื่นๆ

* หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  ในฐานะลูกค้ามาสด้า ลูกค้าอาจถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากมาสด้า ชุนหลี  ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาสด้า อาทิ ธุรกรรมซื้อขายรถยนต์มาสด้า และ/หรือ การรับบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์มาสด้าของท่าน และ/หรือ เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ (Privilege) ตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด และบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับรถยนต์มาสด้าของท่านจากมาสด้า ชุนหลี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมาสด้า ชุนหลี

มาสด้า ชุนหลี ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ มาสด้า ชุนหลี อาจไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในการให้บริการได้อย่างครบถ้วน อนึ่ง มาสด้า ชุนหลี  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ การเปิดเผย การรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาสด้า ชุนหลี จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เพียงระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับธุรกรรมอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มาสด้า ชุนหลี เท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงการซื้อรถยนต์มาสด้า การบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์มาสด้า  การนำเสนอสิทธิประโยชน์ (Privilege) และการนำเสนอบริการเสริมอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์มาสด้า  ตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาด

 1. การใช้ข้อมูล
  มาสด้า ชุนหลี อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ต่อไปนี้

3.1. เพื่อลงทะเบียนลูกค้าสำหรับธุรกรรมการซื้อรถยนต์มาสด้า
3.2. เพื่อการบริการหลังการขาย การให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์มาสด้า
3.3. เพื่อตอบข้อซักถามและให้การช่วยเหลือลูกค้า
3.4. เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า
3.5. เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนออื่นใดอันเกี่ยวกับรถยนต์มาสด้า  ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยมาสด้า ชุนหลี  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมาสด้า ชุนหลี  หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากมาสด้า ชุนหลี ให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม
3.6. เพื่อแสดงโฆษณา ข้อเสนอ โปรโมชั่น และเงื่อนไขที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของมาสด้า ชุนหลี  เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
3.7. เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการ และให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้า บนช่องทางการให้บริการต่างๆ ของมาสด้า ชุนหลี
3.8. เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของมาสด้าให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
3.9. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของมาสด้า  ตลอดจนเพื่อการทำแบบสำรวจพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3.10. เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงของรางวัล รวมถึงการจับฉลากของรางวัล และการแลกรับสิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ลูกค้าให้ความยินยอม
3.11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
3.12. เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของมาสด้า ชุนหลี  หรือบริษัทฯ ในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มาสด้า ชุนหลี อาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการของมาสด้า ชุนหลี  หรือจากช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และการบริการจากมาสด้า ชุนหลี

มาสด้า ชุนหลี จะใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ มาสด้า ชุนหลี จะดำเนินการโดยคำนึงถึง

 • การปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์มาสด้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของมาสด้า ชุนหลี เช่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของมาสด้า ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์มาสด้า ชุนหลี  เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 • ความยินยอมจากลูกค้าให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการส่งเนื้อหาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่มาสด้า ชุนหลี โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ระบุอยู่ในการสื่อสารนั้น หรือติดต่อมายังช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี การยกเลิกความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดจากบริการใด ๆ อาจไม่มีผลเป็นการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการมาสด้า ชุนหลี  อาทิ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) เป็นต้น
 1. การเปิดเผยข้อมูล
  มาสด้า ชุนหลี จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการภายใน เฉพาะแก่ผู้ที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูล เพื่อการช่วยเหลือ หรือเพื่อให้บริการตามคำขอของลูกค้า อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่มาสด้า ชุนหลี จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อธุรกรรม หรือการให้บริการอันเกี่ยวกับรถยนต์มาสด้าเท่านั้น โดยมาสด้า ชุนหลี อาจเปิดเผยข้อมูลแก่
 • บริษัทฯ ในเครือ
 • คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มาสด้า ชุนหลี ได้ทำธุรกรรมด้วย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามการให้บริการแก่ลูกค้า
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มาสด้า ชุนหลี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้ามาสด้า ชุนหลี
 • บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 • บุคคลอื่นใด โดยความยินยอมของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

อนึ่ง มาสด้า ชุนหลี อาจพิจารณาการโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในการนี้ ลูกค้ารับทราบว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่อาจมีการส่งข้อมูลไปนั้นอาจไม่ครอบคลุมในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ มาสด้า ชุนหลี จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการโอนข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้คุ้กกี้
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  มาสด้า ชุนหลี อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้าบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์อื่นใดที่ถูกเชื่อมต่อและเข้าใช้งานของท่าน ในการนี้ มาสด้า ชุนหลี อาจใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือวิเคราะห์จาก Cookies หรือบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสด้า ชุนหลี และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์มาสด้า ชุนหลี

คุ้กกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ โดยประเมินผู้เข้าชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้ข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้งาน

ท่านสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน อนึ่ง มาสด้า ชุนหลี อาจใช้เทคโนโลยี Flash Cookie ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้

 1. ระยะเวลาในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล
  มาสด้า ชุนหลี ไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของมาสด้า ชุนหลี เมื่อมาสด้า ชุนหลี พิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อลูกค้าร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษา มาสด้า ชุนหลี จะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้
 2. ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน
  2. ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม
 3. สิทธิของลูกค้า
  ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่มาสด้า ชุนหลี หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้มาสด้า ชุนหลี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำธุรกรรมซื้อรถยนต์มาสด้า ชุนหลี  หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์มาสด้า ชุนหลี  หรือการรับบริการจากมาสด้า ชุนหลี ได้อย่างครบถ้วน เช่น บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประกัน หรือความปลอดภัย หรือสิทธิประโยชน์ของท่าน

สิทธิพื้นฐานของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 1. วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของมาสด้า ชุนหลี  ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรถยนต์มาสด้า  บริการหลังการขาย บริการซ่อมบำรุงรักษา บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การสำรวจตลาด การแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษใดๆ การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการอื่นใดของมาสด้า ชุนหลี  ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

ในการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับปรุงและมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของมาสด้า ชุนหลี  หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย มาสด้า ชุนหลี จะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์มาสด้า ชุนหลี  โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ที่นี่ : www.mazdachunlee.com/privacy-policy

 

บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 115 หมู่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000